Algemene voorwaarden

1. De geldigheid van onze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing  op alle leveringen, diensten en aanbod van de ondernemer op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en klant/consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld. Alle anders opgestelde voorwaarden van onze klanten  wijzen wij af. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn van toepassing indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

2. Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Rottner Tresor en het voldoen aan de daarbij door Rottner Tresor gestelde voorwaarden.Indien de  klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Rottner Tresor langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Alle bestellingen gericht aan ons zijn alleen geldig met onze schriftelijke bevestiging. De inhoud van onze bevestiging is de enige relevante. Tekeningen, illustraties, afmetingen, gewichten of andere gegevens over de prestaties zijn slechts bindend in schriftelijke overeenkomst

Alle door ons ontwikkelde tekeningen, plannen, schema`s, afbeeldingen en enige andere documenten blijven ons eigendom. Deze documenten kunnen niet doorgegeven of gereproduceerd zijn aan derden zonder onze schriftelijke toestemming. In geval van overtreding wordt overeengekomen een boete van 10% van de contractwaarde, plus BTW.

3. Deellevering

Wij behouden uitdrukkelijk het recht voor deelleveringen.

4. Prijzen

Alle op de Website van Rottner Tresor afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW , tenzij op de Website anders vermeld is, evenals de bedragen, afmetingen en specificaties. Als de klant dit weigert kan de verkoper de prijzen aanpassen. Wij behouden het recht om de prijzen aan te passen voor de volgende redenen:

a. In het geval van een sterke wisseling van de wisselkoers van de ingevoerde goederen, of aparte belastingen en vergoedingen, die door de staat worden verhoogd.

b. Kostenverhogingen op basis van regelgevende maatregelen.

c. Hogere arbeidskosten en verhoogde materiaalkosten.

d. Stijgende vervoerkosten (indien het vervoer wordt opgenomen in de offerte).

e. Versnelde aflevering, en eventuele andere eisen van de klant die door de verkoper worden aangenomen, bijv. wijzigingen van doorvoerregels, veranderingen in hoeveelheid, formaat en soortgelijke specificaties met betrekking tot goederen, diensten of andere diensten.

f. Vertragingen waarvoor de koper verantwoordlelijk is ( geen juiste aanwijzingen doorgeven of weglaten van aanwijzingen)

De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Rottner Tresor kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 5. Levering

Zodra de bestelling door Rottner Tresor is ontvangen, sturen wij de producten de door ons doorgegeven levertijden zo spoedig mogelijk toe. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument/klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. De goederen worden door de verkoper niet verzekerd. Rottner Tresor raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. De leveringsdatum voor de bestelde goederen begint op de datum van onze bestellingbevestiging en eindigt met de dag waarop de goederen de fabriek verlaten. Als de klant een wijziging plaatst na ontvangst van onze orderbevestiging, dan zal de bezorgingsdatum pas beginnen met de schriftelijke bevestiging van het wijzigingsverzoek. Rottner Tresor heeft het recht op deelleveringen en -diensten. Bij omstandigheden heeft Rottner Tresor het recht om van het contract af te wijken en de levering uit te stellen of de nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst gedeeltelijk of volledig te annuleren.

6. Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen nadat de consument/klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. De klant dient betalingen aan Rottner Tresor volgens de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen.  Rottner Tresor is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. In geval van late betaling van de klant hebben wij het recht om 40,00 EURO op te leggen voor iedere kennisgeving. Dit is niet van toepassing op de deelleveringen. Compensatie van onze vorderingen met tegenprestaties van welke aard ook is uitgesloten.

7. Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen. Door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. De ondernemer behoudt het recht om wijzigingen van de afmetingen en kleur aan te brengen, ook technische verbeteringen. Maatverschillen zijn gerelateerd aan de productie. Rottner Tresor raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. In geval van het niet-ontdekken van de schade, of van late melding van deze wordt deze niet aanvaard. In geval van gerechtvaardigde klachten verleent de ondernemer garantie, door reparatie of door gratis vervanging. Schade, welke ontstaat door verkeerd gebruik van de geleverde producten valt niet onder de garantiebepalingen. Ook vervalt de garantie indien de consument de producten zelf heeft gerepareerd of bewerkt of door derden laten bewerken of repareren.

8. Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij het retourneren van de goederen heeft de ondernemer het recht om de gedragen vervoer- en behandelingskosten te verrekenen. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

9. Opzegging

De consument/klant heeft het recht om de overeenkomst binnen een maand, zonder opgave van de redenen op te zeggen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het standaard opzeggingsformulier. Om de opzegtermijn na te leven moet u de melding betreffende de opzegging naar ons sturen vóór het verstrijken van de opzegtermijn. Bij het opzeggen van de overeenkomst moeten de ondernemer alle  door u betaalde bedragen terugbetalen.  Dit inclusief de leveringskosten (behalve de aanvullende kosten voor een andere dan de standaard, goedkopere levering door ons aangeboden), binnen  14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de opzeggingsmelding en het retourneren van de goederen.

10. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de klant/consument geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Rottner Tresor.

11. Persoonsgegevens

Rottner Tresor verwerkt de persoonsgegevens van de klant/consument conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

12. Klachtenprocedure

Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) van Rottner Tresor, dan kan hij bij Rottner Tresor telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

Rottner Tresor geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Rottner Tresor bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

13. Geschillen

De Europese Commissie biedt een platform aan voor de online beslechting van de geschillen (OS), te vinden op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/   De klant/consument kan dit platform gebruiken ter beslechting van hun geschillen.

14. Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Rottner Tresor B.V

Meerland 2B

1447 KC Purmerend

Nederland

Tel: +31 (0) 237070908

E-mail: info@rottner-tresor.nl

KvK: 342 425 86

BTW: NL 815378981B01

De website maakt gebruik van cookies.Als u verdergaat met surfen op de site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.
x